Archív kategórie: Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Detské ihrisko – projekt „Neber drogy poď športovať

Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O B E C     R U S K O V C E

v zastúpení starostom obce  Bc. Jaroslavom Mlynekom

Obecný úrad,  956 54  Ruskovce 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V ý z v a 

na predloženie ponuky 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie realizácie stavby : 

„Detské ihrisko – projekt „Neber drogy poď športovať“  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Ruskovce

Sídlo:   Ruskovce 1, 956 54

IČO:     00 311 031

2. Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko, montáž a doprava, domček, šmýkačka a hojdačka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky : Ruskovce

4. Opis prác : Doprava a montáž

5. Obsah ponuky :

  • doklad o oprávnení podnikať – fotokópia dokladu
  •  licencia, certifikát o bezpečnosti detských ihrísk

6. Kritéria : Najnižšia cenová ponuka.

7. Termín a miesto predloženia ponúk : 23.9.2013 do 10,00 hod. Obecný úrad Ruskovce č.1

8. Termín realizácie zákazky na uskutočnenie prác : do 30 dní

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.600.- Eur

10. Kontaktná osoba : Bc Jaroslav Mlynek

č. tel.: 038 7686120, mobil : 0904 198 679, e-mail: obecruskovce@pbi.sk

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 17.09.2013

Bc. Jaroslav Mlynek, starosta obce