Green Energy, Ruskovce, prerušenie ÚK

  

Obec Ruskovce

 956 54 Ruskovce 1

číslo: 54 – 30 /2012dňa: 11.04.2013

Vybavuje: Ing. Branislav Žatko (038/7629142)

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Green Energy Ruskovce, s.r.o.

956 54 Ruskovce 197 

Vec: Výzva na doplnenie podania predpísanými náležitosťami a prerušenie konania 

Dňa 05.03.2012 bola na tunajší stavebný úrad doručená žiadosť navrhovateľa Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197 o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Výstavba bioplynovej stanice, 956 54 Ruskovce na pozemkoch v areáli spoločnosti Topagro, Ruskovce 197,v katastrálnom území Ruskovce. Obec Ruskovce vydala dňa 25.04.2012 pod č. 54/2012 rozhodnutie o umiestnení uvedenej stavby. Na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou č. Pd 91/12-9 zo dňa 11.10.2012 vydal Krajský stavebný úrad V Trenčíne, odbor štátnej stavebnej správy, rozhodnutie č. KSÚ 2012-786/3456-4/Pa zo dňa 10.12.2012, ktorým ruší rozhodnutie o umiestnení stavby a vrátil žiadosť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie. Obec Ruskovce, ako prvostupňový orgán v novom prerokovaní vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov, ktoré boli dôvodom pre zrušenie protestom prokurátora napadnutého územného rozhodnutia a po novom prejednaní podkladov v potrebnom rozsahu s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi vo veci nanovo rozhodne.

Vzhľadom na to, že podanie neobsahuje náležitosti určené podľa § 35 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z., obec ako príslušný správny orgán 

v y z ý v a 

podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) účastníka konania Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197, aby podanie doplnil o predpísané náležitosti, a to: 

 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania

 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka

 • parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb

 • originál kópie katastrálnej mapy

 • originály listov vlastníctva pozemkov, na ktorých je stavba navrhnutá

 • originál sútlače katastrálnej mapy a určeného operátu

 • aktuálny súhlas vlastníka pozemkov

 • súhlas vlastníka pozemkov, po ktorých bude vedená trasa VN prípojky

 • na pozemky, ktoré nemajú založený list vlastníctva, identifikovať vlastníkov na základe určeného operátu, potom doložiť na identifikované parcely registra „E“ listy vlastníctva a súhlasy vlastníkov týchto pozemkov (v zmysle § 38 stavebného zákona) 

Na doplnenie podania správny orgán určuje lehotu 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak požadované doklady v určenej lehote nebudú doplnené, konanie bude podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona a § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

R o z h o d n u t i e

Obec Ruskovceako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

p r e r u š u j e 

konanie vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Výstavba bioplynovej stanice, 956 54 Ruskovce“ počas lehoty určenej na doplnenie predpísaných náležitostí. 

Odôvodnenie 

Dňa 05.03.2012 bola na tunajší stavebný úrad doručená žiadosť navrhovateľa Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197 o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Výstavba bioplynovej stanice, 956 54 Ruskovce“ na pozemkoch v areáli spoločnosti Topagro, Ruskovce 197, v katastrálnom území Ruskovce. Obec Ruskovce vydala dňa 25.04.2012 pod č. 54/2012 rozhodnutie o umiestnení uvedenej stavby. Na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou č. Pd 91/12-9 zo dňa 11.10.2012 vydal Krajský stavebný úrad V Trenčíne, odbor štátnej stavebnej správy, rozhodnutie č. KSÚ 2012-786/3456-4/Pa zo dňa 10.12.2012, ktorým ruší rozhodnutie o umiestnení stavby a vrátil žiadosť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie. Obec Ruskovce, ako prvostupňový orgán v novom prerokovaní vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov, ktoré boli dôvodom pre zrušenie protestom prokurátora napadnutého územného rozhodnutia a po novom prejednaní podkladov v potrebnom rozsahu s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi vo veci nanovo rozhodne.

V predmetnom konaní bol účastník konania vyzvaný aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Správny orgán bude v konaní bude pokračovať, len čo pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo.

Počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú (§ 29 ods. 5 správneho poriadku).

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať (§ 29 ods. 3 správneho poriadku); možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej. 

Rozhodnutie nie je podľa § 248 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) preskúmateľné súdom.

 

                                                                  Bc. Jaroslav Mlynek

                                                                                                        starosta obce 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu. 

Vyvesené dňa ………………………

Zvesené dňa ………………………

______________________

pečiatka a podpis

oprávnenej osoby

Doručí sa:

 1. Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197

 2. Topagro, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197

 3. Obec Ruskovce

 4. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

 6. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 7. Obvodný úrad, odbor CO a KR, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany

 10. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 11. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva môžu byť dotknuté

Komentáre nepovolené.