Miestne referendum 23.6.2012 : Poučenie – Oznámenie

Miestne referendum 23.6.2012 : Poučenie – Oznámenie

P O U Č E N I E

Oprávnený obyvateľ  na hlasovanie je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname oprávnených obyvateľov na hlasovanie,  dostane oprávnený hlasujúci v  miestnosti na hlasovanie od  komisie na hlasovanie  hlasovací lístok, opatrený úradnou pečiatkou s erbom obce.

Po prevzatí hlasovacieho lístka vstúpi oprávnený hlasujúci do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, kde v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „ÁNO“ alebo že na otázku odpovedá „NIE“ .

Oprávnený obyvateľ hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, tento  vloží do schránky na hlasovanie. Oprávnenému hlasujúcemu,  ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Oprávnený hlasujúci, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do  miestnosti na hlasovanie, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo  miestnosti na hlasovanie. V takom prípade komisia vyšle k oprávnenému hlasujúcemu dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na hlasovanie a s hlasovacím lístkom. Oprávnený obyvateľ hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Oprávnený obyvateľ, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka iného oprávneného obyvateľa na hlasovanie, nie však člena komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do hlasovacej schránky.

 

 Obec Ruskovce

 OZNÁMENIE

 

o čase a mieste konania miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 5. mája 2012 uznesenie, ktorým na základe petície obyvateľov obce, schválilo vyhlásenie miestneho referenda proti Územnému rozhodnutiu zo dňa 25. apríla 2012, vo veci umiestnenia stavby  „ Výstavba bioplynovej stanice v Ruskovciach „.

Otázka:

Ste proti výstavbe bioplynovej stanice v obci Ruskovce?

Podľa   § 11a  ods. 7   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že:

1.   miestne referendum sa uskutoční dňa

23. júna 2012 od 7.00 hod.  -  22.00 hod.

 2.    miestom  konania  referenda  je  miestnosť pre  hlasovanie  v  referende,  ktorá  sa nachádza  v priestoroch bývalej školy  Ruskovce č. 56

 volebný okrsok č.  1

 Meno a priezvisko  ………………………………………………………………………………………………….

 Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………….

UPOZORNENIE:

Oprávnený obyvateľ na hlasovanie je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

 

V Ruskovciach

Dátum: 7.6.2012

 

–––––––––––––––––––––––––––––

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

Komentáre nepovolené.