Rozpočet na rok 2012 – 2014

                  OBEC R U S K O V C E

                                            Obecné zastupit eľstvo    Ruskovce

N á v r h

rozpočtu obce Ruskovce na roky 2012 – 2014

Ruskovce, 16.12.2011
Návrh rozpočtu 2012 – 2014

Ruskovce, 14.12.2012
Rozpočet 2012

Komentáre nepovolené.