Tlačivá a dokumenty

Dokumenty obce

Rozpočet 2012-14

 

Sociálna služba

Sociálna služba – žiadosť
Sociálna služba – prílohy
Sociálna služba – posúdenie
Lekársky nález
Lekársky posudok
Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

 

Pokyny pre stavebníkov

Pokyny pre stavebníkov
Správne poplatky
Žiadosť o stavebné povolenie
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti
Technologický postup pri odstraňovaní stavby
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľnosti
Žiadosť o vydanie súhlasu na MZZO
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
Návrh na kolaudačné rozhodnutie