Oznámenie o stretegickom dokumente v zmysle Zákona č.24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o stregickom dokumente

Komentáre nepovolené.