Rozhodnutie o zastavení územného konania

Obec Ruskovce ako priÅLslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. l zákona Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po preskúmaní žiadosti navrhovateľa Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197 o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Výstavba bioplynovej stanice, 956 54 Ruskovce” na pozemkoch v areáli spoločnosti Topagro, Ruskovce 197, v katastrálnom území Ruskovce, podľa § 35 stavebného zákona a § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok”) Územné konanie zastavuje.

Odôvodnenie

Dňa 05.03.2012 bola na tunajší stavebný Úrad doručená žiadosť navrhovateľa Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197 o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Výstavba bioplynovej stanice, 956 54 Ruskovce” na pozemkoch v areáli spoločnosti Topagro, Ruskovce 197, v katastrálnom území Ruskovce. Obec Ruskovce vydala dňa 25.04.2012 pod Č. 54/2012 rozhodnutie o umiestnení uvedenej stavby. Na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratÚry Bánovce nad Bebravou Č. Pd 91112-9 zo dňa 11.10.2012 vydal Krajský stavebný Úrad V Trenčíne, odbor štátnej stavebnej správy, rozhodnutie Č. KSÚ 2012-786/3456-4/Pa zo dňa 10.12.2012, ktorým ruší rozhodnutie o umiestnení stavby a vrátil žiadosť prvostupl1ovému orgánu na nové prejednanie. Obec Ruskovce, ako prvostupňový orgán v novom prerokovaní vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov, ktoré boli dôvodom pre zrušenie protestom prokurátora napadnutého Územného rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že podanie neobsahovalo náležitosti určené podľa § 35 stavebného zákona a s § 3 vyhl. Č. 453/2000 Z. z., obec ako priÅLslušný správny orgán vyzvala dňa 11.04.2013 podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku navrhovateľa Green Energy Ruskovce, s.r.o., 956 54 Ruskovce 197, aby podanie doplnil o predpísané náležitosti. Súčasne podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku stavebný Úrad konanie prerušil.

Na odstránenie nedostatkov mu určil lehotu do 60 dní odo dl1a doručenia výzvy a poučil ho, že ak nedostatky podania v uvedenej lehote neodstráni, konanie zastaví.

Navrhovateľ nedostatky svojho podania v určenej lehote neodstránil a ani nepožiadal správny orgán o predÍženie lehoty.

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania a o možnosti zastavenia konania bol poučený, správny orgán konanie zastaví.

Preto správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Ruskovce, 956 54 Ruskovce l, pričom odvolacím orgánom je Obvodný Úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie nie je podl’a § 248 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 9911963 Zb. v znení neskorších predpisov) preskÚmatel’né súdom.

Bc. Jaroslav Mlynek

starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verej nej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu.

Komentáre nepovolené.