Uznesenia zo dňa 21.06.2013

 

U Z N E S E N I A 

zo 18.riadneho obecného zastupiteľstva obce Ruskovce konaného dňa 21.06.2013

 

Uznesenie č. 68 

OcZ berie na vedomie: 

Správu audítora za rok 2012

 

Uznesenie č. 69 

OcZ berie na vedomie:

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ruskovce za rok 2012

 

OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ruskovce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Uznesenie č. 70 

OcZ schvaľuje Výročnú správu obce Ruskovce za rok 2012 

 

Uznesenie č. 71 

OcZ schvaľuje výstavbu WC a skladovacie priestory na ihrisku v obci Ruskovce na parcele č. 264/1 z dotácií Slovenskej sporiteľne a nadácie Pontis 

Uznesenie č. 72 

O cZ schvaľuje vybudovanie detského ihriska z dotácií rady vlády z projektu Prevencia proti kriminalite mládeže

 

Uznesenie č. 73 

OcZ berie na vedomie Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Ruskovce 

Uznesenie č. 74 

OcZ ukladá starostovi vyzvať p. Malečka o prierez drevín, úpravu kríkov pred križovatkou oproti miestnemu pohostinstvu. 

OcU ukladá starostovi informovať cestárov o vyčistenie kanálov vedľa cesty 

OcZ ukladá starostovi dokončiť stav cesty, ktorý je vyrezaný na ceste pri dome č. 134, Ing. Varhaníka Stanislava.

 

                                                                                    Bc. Jaroslav Mlynek

                                                                                             starosta obce

 

Komentáre nepovolené.