Základná škola

Rekapitulácia udalostí a činnosti od jej vzniku v roku 1923

/ Vypísané z Kroniky školy /

Otvorenie štátnej ľudovej školy v Ruskovciach sa datuje 1.decembra 1923.Bola to škola dočasne zriadená v gazdovskom dome Michala Lachkého. Prvým učiteľom, ktorému rodičia zverili svoje deti bol pán Štefan Igaz. Vyzval obyvateľov Ruskoviec, aby ho podporovali v snahe vychovať z ich detí múdrych a vážených ľudí.

Pôvodcom myšlienky, aby sa v Ruskovciach vystavala nová budova školy bol Viktor Molnár, rim.kat. farár v Malej Hradnej. Občania pochopili význam existencie školy v obci. V jeseni 1922 sa uzniesli, že sú ochotní pomáhať podľa svojich možností pri stavbe novej školy. Obecná rada v roku 1924 vypísala súbeh na novostavbu školskej budovy. Stavať sa začalo 7.októbra 1924 a stavba bola dokončená 10.oktobra 1925.

Štátna ľudová škola s učiteľským bytom bola odovzdaná dňa 28.októbra 1925. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil Štefan Švec – notár, Pavel Lachký – starosta obce, Vojtech Igaz – učiteľ, deti a obyvatelia obce. Na pamiatku bola zasadená na školskom dvore lipa. Slávnosť bola veľkou kultúrnou udalosťou pre obec a široké okolie. Zo slávnosti poslali telegram prezidentovi Masarykovi, ministrovi školstva Dr. Markovičovi, školskému inšpektorovi Pluhářovi, ktorý bol veľmi nápomocný pri riešení problémov okolo stavby školy. Školský pozemok darovali statkári – Sigmund a Samuel Beck.

V novej škole sa začalo vyučovať v školskom roku 1925/26, keď bolo zapísaných 41 žiakov 1. – 5. ročníka V roku 1927 žiaci uviedli pod vedením učiteľa V. Igaza prvé divadelné predstavenie. Čistý zisk 86.- korún bol venovaný na výletný fond pre chudobné deti. Na škole sa nacvičovali programy pre rozličné príležitosti, besiedky, navštevovali filmové predstavenia. V roku 1928 bol uskutočnený – ľudový náukobeh – v nedeľných odpoludniach. V tomto roku bola zriadená aj Miestna osvetová komisia a Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého veliteľom sa stal učiteľ V. Igaz. Aktívnu činnosť vyvíjal aj na poli osvetovom, keď s tunajšou mládežou nacvičoval divadelné predstavenia. Členovia osvetovej komisie si sami zhotovili javisko a namaľovali kulisy.

V marci 1932 mládež v Ruskovciach založila divadelný krúžok a spevácky zbor. Za svoj cieľ si stanovili rozširovanie kultúrneho života v obci a vzbudzovať túžbu po vzdelaní. V roku 1934 sa rozhodlo a aj sa začalo s výstavbou kultúrneho domu. Ochotnícky krúžok venoval všetky výnosy na dokončenie stavby. Naďalej sa zapájali do kultúrnej práce v obci.

V roku 1951 začala v miestnej škole vyučovať p.učiteľka Jolana Haasová. Vyučovalo sa tzv. rozšíreným spôsobom. Učitelia pomáhali aj pri zakladaní družstva v roku 1957. V roku 1964 odišla riaditeľka Haasová do dôchodku a na školu nastúpila pani Mária Miedzgová, ktorá tu pôsobila len 2 roky. Kultúrnu úroveň obce veľmi pozdvihol ďalší riaditeľ, pán Štefan Šínsky, ktorý založil v obci spevokol, nacvičoval, divadelné hry. Keď v roku 1968 náhla zomrel, smútila celá obec.

V roku 1968 bola dokončená výstavba Materskej školy, ktorá bola dovtedy v jednej miestnosti učiteľského bytu. V tom istom roku nastúpila na miesto riaditeľky školy Mgr. Margita Janírková. V roku 1969 sa začalo s rekonštrukciou školy, bol zavedený vodovod, ústredné kúrenie, WC a dostavaná časť chodby s riaditeľňou. V roku 1973 bola škola nanovo oplotená.

V školskom roku 1975/76 bola zriadená dvojtriedna prevádzka školy a na školu nastúpila učiteľka Irena Jánošíková. V roku 1977 bolo zriadené oddelenie školskej družiny, vychovávateľkou bola pani Alena Herianová. Po rekonštrukcii kuchyne bolo zabezpečené stravovanie detí v školskej jedálni, strava sa nosila z Materskej školy.

Od roku 1980 bola riaditeľkou školy Božena Grznárová. Bolo vybudované náradie na telesnú výchovu na školskom dvore, vysadené okrasné kríky, stromy a kvety. V roku 1987 sa uvoľnil učiteľský byt a tak sa zriadila druhá trieda, aby sa mohlo vyučovať na jednu smenu. V roku 1991 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Janírková, vyučujúca bola Emília Mináriková.

Záujmová činnosť žiakov bola zameraná najmä na turistiku pod vedením pani Janírkovej. Dosahovali veľmi dobré výsledky na domácich, ale aj zahraničných turistických pretekoch. Bolo už tradíciou, že športové dni žiakov bánovského okresu sa konali v Ruskovciach, za účinnej pomoci turistického oddielu, čo svedčí o dobrej spolupráci školy s obcou a dobrom mene školy po všetkých stránkach.

Naša škola bola spoluorganizátorom Medzinárodných majstrovstiev v Preteku turistickej zdatnosti v septembri 1999. V tomto roku odišli do dôchodku riaditeľka M. Janírková a učiteľka E. Mináriková. Za riaditeľku školy bola menovaná Mgr. Mária Gašpareková do roku 2002.

Potom sa riaditeľky a učiteľky striedali:
Mgr. Mária Hostačná riad. 2002 – 2007 Bola zrušená druhá trieda pre malý počet žiakov.
Mgr. Ivana Blasche riad. 2007 – 2008
Mgr. Stanislava Inamová riad. 2008 – 2010
Mgr. Jana Letavayová riad. od marca do júna 2010-07-05

Zo školskej kroniky vybrala a zapísala
bývalá riaditeľka školy Margita Janírková
V Ruskovciach 30.6.2010