VZN č.1/2013, ktorým sa vymedzujú podmienky držania psov

 Obec Ruskovce

Okr. Bánovce n. Bebr. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie,     ktorým sa vymedzujú podmienky    držania psov

                     VZN 1/ 2013 

 

V Ruskovciach dňa: 04.09.2013

 

Vyvesené: 04.09.2013

Zvesené:

 

                Bc. Jaroslav Mlynek

                      starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskovciach na základe zákona č. 282/2002 Zb. o podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  pre územie obce Ruskovce toto 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzujú podmienky držania psov na území obce Ruskovce.  

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia 

 1. Toto nariadenie ustanovuje niektoré podmienky držania psov, evidenciu psov a pokuty pre držiteľov psov a tých, ktorí psa vedú na území obce Ruskovce. 

 1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

Čl. II

                                      Vymedzenie pojmov 

 1. Zvláštnym psom je pes

a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,

b/ používaný horskou službou,

c/ používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,

d/ poľovný,

e/ ovčiarsky,

f/ vodiaci,

g/ používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

 1. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

 2. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.  

Čl. III

Evidencia psov 

 1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

 2. Evidenciu vedie obec.

 3. Do evidencie sa zapisuje najmä:

a/ evidenčné číslo psa,

b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

f/ úhyn psa,

g/ strata psa.

 1. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

 2. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

 3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu /viď Čl. VII/. 

Čl. IV

Vodenie psa 

 1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

 2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

 3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

 4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 

                                                   Čl. V

                   Vymedzenie miesta pohybu psov 

(1) Obec Ruskovce vymedzuje nasledovné miesta kde je:

 1. voľný pohyb psa zakázaný: – na miestnom cintoríne

- v areáli materskej školy

b) vstup so psom zakázaný: – verejných budov v správe obce 

                                                        Čl. VI

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. 

Čl. VII

Úhrada za vydanie náhradnej známky

 Úhrada za vydanie náhradnej známky 1 €  

 

Čl. VIII

Účinnosť 

 

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ruskovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Ruskovciach dňa 27.09.2013. uznesením č. 77

 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.11.2013.

 

 

 

 

V Ruskovciach dňa 27.09.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jaroslav Mlynek

starosta obce

Komentáre nepovolené.