VZN obce Ruskovce č.1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 12016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál

Komentáre nepovolené.