Základné informácie o projekte s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Ruskovce“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Inofolist Ruskovce

Komentáre nepovolené.