Zverejnenie zámeru Uskutočniť odpredaj majetku obce Ruskovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Uskutočniť odpredaj majetku obce Ruskovce z

Komentáre nepovolené.